Uvjeti korištenja

Sveučilišni savjetovališni centar omogućuje Vam korištenje sadržaja ove aplikacije regulirane Uvjetima korištenja.
Korištenje ove web aplikacije i njezinih sadržaja podrazumijeva potpuno korisničko poznavanje, razumijevanje i prihvaćanje navedenih Uvjeta. Oni se primjenjuju na sve sadržaje domena i poddomena u vlasništvu, suvlasništvu ili partnerstvu s autorima aplikacije (SSC i Udruga SAZRI). 

Autorska prava

Sadržaj ove web aplikacije zaštićen je autorskim pravima. Mijenjanje, posuđivanje, prodavanje ili distribuiranje takvog sadržaja moguće je samo uz prethodnu dozvolu Sveučilišnog savjetovališnog centra i drugih vlasnika autorskih prava. Ukoliko korisnik smatra da je došlo do povrede autorskih prava na web aplikaciji, o tome je dužan izvijestiti autore aplikacije koristeći elektroničku adresu: ssc@ssc.uniri.hr.
Svi preuzeti materijali, a osobito video sadržaji i tekstovi predstavljaju isključivo vlasništvo Sveučilišnog savjetovališnog centra i/ili potpisanih autora sadržaja, koji na njih polažu svoja autorska prava. Autor ove web aplikacije neće ni na koji način biti odgovoran za materijalni ili nematerijalni gubitak, kao ni za štetu nastalu objavljivanjem i korištenjem sadržaja i usluga.

Preuzimanje sadržaja

Preuzimanje sadržaja namijenjeno je korištenju u informativne i psihoedukativne svrhe. Svaka zloupotreba uzimat će se kao ozbiljna povreda autorskih prava.
Ukoliko se tekstovi negdje koriste, to treba biti navedeno u skladu s pravilima citiranja i referiranja.

Odricanje od odgovornosti

Sveučilišni savjetovališni centar  se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje ove web aplikacije, za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja ove web aplikacije, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja ove web aplikacije.

Linkovi (poveznice) na druge web stranice

Ova aplikacija sadrži i dokumente, podatke, informacije kao i veze do drugih Internet stranica kreiranih od strane trećih osoba koje će se, kad god je to moguće, kao takve označavati. Sveučilišni savjetovališni centar nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama uopće te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući, ali ne ograničeno na točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba.

Promjene Uvjeta korištenja

Autori aplikacije zadržavaju pravo promjene Uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku i neće biti odgovorni za moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Promjene stupaju na snagu primjerenim informiranjem korisnika putem objava u rubrici Uvjeti korištenja.